Gli adulti, i bambini e il rischio espressivo

Lunedì 13 Gennaio 1992   Cinema Ariosto Milano

relatori : Bruno Munari, Dino Quartana

 

920113Munari

Bruno Munari

920113Quartana

Dino Quartana