Ricordo di Mons. Enrico Cattaneo

06/11/1987

Relatori: Pietro Zerbi